1. Klient zobowiązuje się używać udostępniony sprzęt gastronomiczny wyłącznie do celu uprzednio uzgodnionego i na czas uprzednio uzgodniony z Udostępniającym.
 2. Klient zobowiązuje się do:
  • korzystania z przekazanego sprzętu zgodnie z przeznaczeniem oraz do utrzymywania go w należytym stanie, prawidłowej jego obsługi i regularnej bieżącej konserwacji zgodnie ze wskazówkami Udostępniającego, a także utrzymywania należytego stanu sanitarnego udostępnionego sprzętu,
  • nieoddawania sprzętu gastronomicznego do korzystania osobom trzecim,
  • niedokonywania jakichkolwiek napraw i niewprowadzania zmian w sprzęcie lub zlecania tych napraw czy też zmian osobom trzecim,
  • niezwłocznego zgłaszania nieprawidłowości w działaniu sprzętu (usterek i wad technicznych) przedstawicielowi Udostępniającego nie później jednak niż w terminie 48 godzin od momentu ich ujawnienia,
  • pokrycia wszelkich kosztów napraw wynikłych z niewłaściwego użytkowania sprzętu, niedbałości klienta lub zbyt późnego zgłoszenia awarii,
  • umożliwienia naprawy sprzętu podmiotowi wskazanemu przez Udostępniającego oraz poniesienia wszelkich kosztów związanych z przedmiotową naprawą;
  • umożliwienia w każdym czasie Udostępniającemu kontroli stanu technicznego oraz sanitarnego sprzętu oraz sposobu jego wykorzystania,
  • pobrania z magazynu Udostępniającego oraz zwrotu sprzętu po imprezie do magazynu Udostępniającego na własny koszt;
  • zapewnienia ochrony sprzętu;
 3. Z chwilą przekazania sprzętu wyszczególnionego w Katalogu, potwierdzonego w protokole odbioru, ryzyko jego uszkodzenia lub utraty przechodzi na Klienta. Klient w trakcie trwania umowy ponosi całkowitą odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt. W szczególności ponosi on ryzyko uszkodzeń sprzętu, jego kradzieży, dewastacji itp. W przypadku zaistnienia takich zdarzeń, Klient pokrywa wszelkie koszty związane z doprowadzeniem urządzeń do stanu sprzed chwili ich udostępnienia. Za podstawę ewentualnych roszczeń odszkodowawczych przyjmuje się 2 rynkową wartość zakupu sprzętu tego samego rodzaju/wartość sprzętu określoną w Katalogu. Zapłata odszkodowania nie zwalnia Klienta od obowiązku zwrotu sprzętu uszkodzonego.
 4. Jeżeli w trakcie załadunku Udostępniający stwierdzi, że Klient nie zapewnił odpowiednich warunków do transportu sprzętu, a co za tym idzie naraża go na uszkodzenie, bądź zostanie stwierdzone, że Klient dokonuje podczas załadunku modyfikacji sprzętu, w szczególności rozkręcając jego poszczególne elementy, Udostępniający ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym. W takim wypadku dla zachowania właściwej formy wypowiedzenia wystarczające będzie wysłanie wiadomości elektronicznej przez Udostępniającego na adres elektroniczny Klienta wskazany w umowie. W przypadku wypowiedzenia umowy na wskazanej wyżej podstawie Udostępniający zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia określonego niniejszą umową.
 5. Klientowi, za wyjątkiem prawa do używania sprzętu, nie przysługują żadne prawa w stosunku do udostępnionego sprzętu. Sprzęt nie może być przez Klienta sprzedany, przeniesiony w inne miejsce, bądź wykorzystany jako przedmiot rozliczeń z osobami trzecimi. W razie zaistnienia ryzyka zajęcia urządzeń przez organ państwowy (np. przez komornika) w toku postępowania prowadzonego przeciwko Klientowi, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania tego organu o tym, że właścicielem urządzeń jest Udostępniający oraz do okazania temu organowi niniejszej umowy, a jeśli mimo tego dojdzie do zajęcia – do podjęcia wszelkich prawem przewidzianych działań dla uchylenia zajęcia (np. poprzez złożenie skargi na czynności komornika).
 6. Udostępniający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz bez wyznaczenia dodatkowego terminu na usunięcie uchybień w przypadku nieprzestrzegania/naruszenia przez Klienta któregokolwiek z postanowień zawartych w punktach od 3 do 8 niniejszej umowy, jak również w przypadku otwarcia postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego Klienta.
 7. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, niezależnie od jego formy, Klient zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić udostępniony przez Udostępniającego sprzęt kompletny, w stanie niepogorszonym ponad stopień zużycia wynikający z prawidłowej jego eksploatacji z uwzględnieniem wcześniejszych przeglądów stanów ilościowych, bez zewnętrznych uszkodzeń mających wpływ na ich estetykę i wygląd.
 8. Zwrot powinien nastąpić do najbliższego magazynu Udostępniającego. Klient może uzgodnić z Udostępniającym, że urządzenia zostaną odebrane przez pracownika Udostępniającego lub inny wskazany przez niego podmiot.
 9. Klient jest odpowiedzialny materialnie za wszelkie szkody wynikające z niewłaściwej eksploatacji, utraty bądź takiego uszkodzenia urządzeń, które uniemożliwiać będzie ich dalszą eksploatację.
 10. W przypadku nieterminowego oddaniu sprzętu – Udostępniający może obciążyć Klienta karą umowną poprzez wystawienie notą obciążeniowej w wysokości zależnej od wartości sprzętu.
 11. W przypadku niezwrócenia sprzętu do siedmiu dni od terminu określonego w zamówieniu i umowie, lub w przypadku zwrotu trwale uszkodzonego sprzętu, Klient wyraża zgodę na obciążenie go notą obciążeniową o wartości sprzętu wskazanego w Katalogu. Nota obciążeniowa będzie wystawiona wg wartości sprzętu wskazanego w Katalogu, a jeśli nie została ona tam wskazana, to wg wartości odtworzeniowej sprzętu, czyli wartości niezbędnej do zakupu nowego sprzętu.
 12. 16. W przypadku niemożności sprawdzenia przez Strony stanu oddawanego sprzętu przy odbiorze – Udostępniający w terminie 24 godzin od odbioru dokona oględzin oddanego sprzętu. O ustalonych uszkodzeniach sprzętu Udostępniający powiadomi niezwłocznie Klienta, wzywając go do komisyjnego sprawdzenia uszkodzeń. Zawiadomienie dokonywane jest emailem, telefonicznie lub faxem. W razie nieprzybycia Klienta w terminie 24 godzin od zawiadomienia, jednostronny protokół oględzin sporządzony przez Udostępniającego może być podstawą do obciążenia Klienta.
0
TYSIĄCE REALIZACJI
0
MILIONY ZADOWOLONYCH GOŚCI
0
TONY WYDANEGO JEDZENIA

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Arena Catering

Kontakt w sprawie organizacji bankietów, spotkań biznesowych.

META SP. Z O.O.

ul. Stanisława Lema 7 / 31-571 Kraków

NIP: 679 30 64 534

tel. +48 533 350 213

mail: catering@arenacatering.pl

Instagram@arenacateringkrakow

Facebook@arenacateringmeta

Arena Rental

Kontakt w sprawie wypożyczalni sprzętu gastronomicznego.

META SP. Z O.O.

ul. Stanisława Lema 7 / 31-571 Kraków

NIP: 679 30 64 534

tel. +48 534 240 270

mail: kontakt@arenarental.pl

Instagram@arenacateringkrakow

Facebook@arenacateringmeta

Arena Events

Kontakt w sprawie imprez masowych, plenerowych.

META SP. Z O.O.

ul. Stanisława Lema 7 / 31-571 Kraków

NIP: 679 30 64 534

tel. +48 533 350 213

mail: catering@arenacatering.pl

Instagram@arenacateringkrakow

Facebook@arenacateringmeta